Tháng Sáu 22, 2017

Luật số 56/2010/QH12 Luật thanh tra căn cứ hiến pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sữa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10.

Số/Kí hiệu  56/2010/QH12 Ngày ban hành Ngày có hiệu lực 15/11/2010 Người ký  Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng Trích yếu Luật thanh tra căn cứ hiến pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sữa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10. Cơ quan ban hành Quốc Hội Thể loại Luật Tài liệu đính kèm: LUAT THANH TRA – 2010
Tháng Sáu 22, 2017

Luật số 15/2012/QH13 Luật xử lý vi phạm hành chính căn cứ hiến pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sữa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10.

Số/Kí hiệu 15/2012/QH13 Ngày ban hành 20/06/2012 Ngày có hiệu lực 01/07/2013 Người ký  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng Trích yếu Luật xử lý vi phạm hành chính căn cứ hiến pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sữa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10. Cơ quan ban hành Quốc Hội Thể loại Luật Tài liệu đính kèm: Luat xu ly vi pham hanh chinh 2012
Tháng Sáu 21, 2017

Luật của Quốc hội nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về giao thông thủy nội địa

Số/Kí hiệu 23/2004/QH11 Ngày ban hành 15/06/2004 Ngày có hiệu lực 01/01/2005 Người ký Trích yếu Luật của Quốc hội nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về giao thông thủy nội địa Cơ quan ban hành Quốc Hội Thể loại Luật Tài liệu đính kèm: Luat GTDT
Tháng Chín 29, 2016

Luật Giao thông Đường thủy nội địa

Số/Kí hiệu 23/2004/QH11 Ngày ban hành 15/06/2004 Ngày có hiệu lực 01/01/2005 Người ký   Trích yếu Luật giao thông đường thủy nội địa Cơ quan ban hành Quốc hội Thể loại Luật Tài liệu đính kèm: Luật giao thông ĐTNĐ