Tháng Sáu 21, 2017

Quyết định số 33/2004/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2004 Quyết định của Bộ giao thông vận tải Ban hành Quy định về vận tải hàng hóa đường thủy nội địa.

Số/Kí hiệu 33/2004/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 21/12/2004 Ngày có hiệu lực Sau 15 ngày kể từ ngày ký Người ký  Bộ Trưởng Đào Đình Bình Trích yếu Quyết định của Bộ giao thông vận tải Ban hành Quy định về vận tải hàng hóa đường thủy nội địa. Cơ quan ban hành Bộ Giao Thông Vận Tải Thể loại Quyết Định Tài liệu đính kèm: 33-2004-qd-bgtvt. Van tai hang hoa duong thuy
Tháng Sáu 21, 2017

Quyết định số 1108/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2013 Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng Đường thủy nội địa khu vực phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Số/Kí hiệu 1108/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 26/03/2013 Ngày có hiệu lực 26/03/2013 Người ký  Bộ Trưởng Đinh La Thăng Trích yếu Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng Đường thủy nội địa khu vực phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Cơ quan ban hành Bộ Giao Thông Vận Tải Thể loại Quyết Định Tài liệu đính kèm: 1108-2013-QD-BGTVT QUY HOACH CANG THUY NOI DIA
Tháng Sáu 21, 2017

Quyết định số 1071/QĐ-BGTVT ngày 24/04/2013 Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng Đường thủy nội địa khu vực phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Số/Kí hiệu 1071/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 24/04/2013 Ngày có hiệu lực 24/04/2013 Người ký  Bộ Trưởng Đinh La Thăng Trích yếu Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng Đường thủy nội địa khu vực phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Cơ quan ban hành Bộ Giao Thông Vận Tải Thể loại Quyết Định Tài liệu đính kèm: QD 1071 cong bo tuyen DT
Tháng Sáu 21, 2017

Quyết định số 16/2000/QĐ-TTG của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 03/02/2000 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường sông Việt Nam đến năm 2020.

Số/Kí hiệu 16/2000/QĐ-TTG Ngày ban hành 03/02/2000 Ngày có hiệu lực  Sau 15 ngày kể từ ngày ký Người ký Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường sông Việt Nam đến năm 2020. Cơ quan ban hành Thể loại  Quyết Định Tài liệu đính kèm: QD 2000 QUY HOACH TONG THE 2020
Tháng Sáu 21, 2017

Quyết định số 27/2008/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2008 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Số/Kí hiệu 27/2008/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 04/12/2008 Ngày có hiệu lực Sau 15 ngày Người ký  Bộ Hồ Nghĩa Dũng Trích yếu Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Cơ quan ban hành Bộ Giao Thông Vận Tải Thể loại Quyết Định Tài liệu đính kèm: QĐ 27- tổ chức cục đường thủy
Tháng Sáu 21, 2017

Quyết định số 3178/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2009 Quyết định Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo.

Số/Kí hiệu 3178/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 30/10/2009 Ngày có hiệu lực Người ký  Bộ Trưởng Hồ Nghĩa Dũng Trích yếu Quyết định Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo. Cơ quan ban hành Bộ Giao Thông Vận Tải Thể loại  Quyết Định Tài liệu đính kèm: Duyet quy hoach tuyen Cho Gao
Tháng Sáu 21, 2017

Quyết định số 970/QĐ-BGTVT ngày 15/04/2009 Về việc công bố Đường thủy nội địa quốc gia.

Số/Kí hiệu 970/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 15/04/2009 Ngày có hiệu lực  Sau 45 ngày kể từ ngày ký Người ký  Bộ Trưởng Hồ Nghĩa Dũng Trích yếu Về việc công bố Đường thủy nội địa quốc gia. Cơ quan ban hành Bộ Giao Thông Vận Tải Thể loại  Quyết Định Tài liệu đính kèm: TT 23-2011. QUAN LY DTND
Tháng Chín 29, 2016

Phê duyệt quy hoạch chi tiết hệ thống cảng ĐTNĐ khu vực phía Nam đến năm 2020

Số/Kí hiệu 1108/QĐ-GGTVT Ngày ban hành 26/03/2013 Ngày có hiệu lực 26/04/2013 Người ký  Đinh La Thăng Trích yếu Phê duyệt quy hoạch chi tiết hệ thống cảng ĐTNĐ khu vực phía Nam đến năm 2020 Cơ quan ban hành Quốc hội Thể loại Quyết định Tài liệu đính kèm: Phê duyệt quy hoạch Cảng ĐTNĐ khu vực phía Nam