Tháng Sáu 26, 2017

Thông Tư 261/2016/TT-BTC Quy Định Về Phí, Lệ Phí Hàng Hải và Biểu Mức Thu Phí, Lệ Phí Hàng Hải

Số/Kí hiệu 261/2016/TT-BTC Ngày ban hành  14/11/2016 Ngày có hiệu lực  01/01/2017 Người ký Thứ Trưởng Trần Văn Hiếu Trích yếu Quy Định Về Phí, Lệ Phí Hàng Hải và Biểu Mức Thu Phí, Lệ Phí Hàng Hải Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Thể loại Thông tư Tài liệu đính kèm: 261-2016-TT-BTC
Tháng Sáu 22, 2017

Thông tư 50 của Bộ giao thông vận tải ngày 17/10/2014

Số/Kí hiệu 50/2014/TT-BGTVT Ngày ban hành 17/10/2014 Ngày có hiệu lực 01/01/2015 Người ký  Bộ Trưởng Đinh La Thăng Trích yếu Thông tư quy định  về cảng bến thủy nội địa Cơ quan ban hành Bộ Giao Thông Vận Tải Thể loại Thông tư Tài liệu đính kèm: 50/2014/TT-BGTVT
Tháng Sáu 22, 2017

Thông tư 26 của Bộ giao thông vận tải ngày 19/10/2013 quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm

Số/Kí hiệu 26/2013/TT-BGTVT Ngày ban hành 19/10/2013 Ngày có hiệu lực 01/11/2013 Người ký  Bộ Trưởng Đinh La Thăng Trích yếu Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm Cơ quan ban hành Bộ Giao Thông Vận Tải Thể loại Thông tư Tài liệu đính kèm: TT 26-xu309 ly CB nga300nh GTVT
Tháng Sáu 22, 2017

Thông tư 59 của Bộ tài chính ngày 29/03/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa

Số/Kí hiệu 59/2016/TT-BTC Ngày ban hành 29/03/2016 Ngày có hiệu lực 16/05/2016 Người ký  Thứ trưởng Vũ Thị Mai Trích yếu Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Thể loại Thông tư Tài liệu đính kèm: Thong tu 59-2016-TT-BTC Phi le phi DTND
Tháng Sáu 22, 2017

Thông tư 61 của Bộ giao thông vận tải ngày 07/11/2014 quy định tiêu chí phân loại cảng thủy nội địa và công bố doanh mục cảng thủy nội địa

Số/Kí hiệu 61/2014/TT-BGTVT Ngày ban hành 07/11/2014 Ngày có hiệu lực 01/01/2015 Người ký  Bộ Trưởng Đinh La Thăng Trích yếu Thông tư quy định tiêu chí phân loại cảng thủy nội địa và công bố doanh mục cảng thủy nội địa Cơ quan ban hành Bộ Giao Thông Vận Tải Thể loại Thông tư Tài liệu đính kèm: 61/2014/TT-BGTVT
Tháng Sáu 22, 2017

Thông tư 65 của Bộ giao thông vận tải ban hành định mức ngày 05/11/2015 quy định về tổ định mức kinh tế- kỹ thuật sửa chửa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bào trì đường thủy nội địa

Số/Kí hiệu 65/2015/TT-BGTVT Ngày ban hành 05/11/2015 Ngày có hiệu lực 01/01/2016 Người ký  Bộ Trưởng Đinh La Thăng Trích yếu Thông tư quy định về tổ định mức kinh tế- kỹ thuật sửa chửa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bào trì đường thủy nội địa Cơ quan ban hành Bộ Giao Thông Vận Tải Thể loại Thông tư Tài liệu đính kèm: 65/2015/TT-BGTVT
Tháng Sáu 22, 2017

Thông tư 66 của Bộ giao thông vận tải ngày 12/11/2014 quy định về vận tải hành khách, hành lý,bao gửi bằng tàu cao tốc giữa các cảng, bến vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và biên giới

Số/Kí hiệu 66/2014/TT-BGTVT Ngày ban hành 12/11/2014 Ngày có hiệu lực 01/01/2015 Người ký  Bộ Trưởng Đinh La Thăng Trích yếu Thông tư quy định về vận tải hành khách, hành lý,bao gửi bằng tàu cao tốc giữa các cảng, bến vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và biên giới Cơ quan ban hành Bộ Giao Thông Vận Tải Thể loại Thông tư Tài liệu đính kèm: 66/2014/TT-BGTVT
Tháng Sáu 22, 2017

Thông tư 69 của Bộ giao thông vận tải ngày 27/11/2014 quy định thủ tục xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa

Số/Kí hiệu 69/2014/TT-BGTVT Ngày ban hành 27/11/2014 Ngày có hiệu lực 01/02/2015 Người ký  Bộ Trưởng Đinh La Thăng Trích yếu Thông tư quy định thủ tục xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa Cơ quan ban hành Bộ Giao Thông Vận Tải Thể loại Thông tư Tài liệu đính kèm: 69/2014/TT-BGTVT
Tháng Sáu 22, 2017

Thông tư 70 của Bộ giao thông vận tải ngày 05/12/2014 quy định về quản lý đường thủy nội địa

Số/Kí hiệu 70/2014/TT-BGTVT Ngày ban hành 05/12/2014 Ngày có hiệu lực 01/02/2015 Người ký  Bộ Trưởng Đinh La Thăng Trích yếu Thông tư Quy định về quản lý đường thủy nội địa Cơ quan ban hành Bộ Giao Thông Vận Tải Thể loại Thông tư Tài liệu đính kèm: TT 70_2014_Qua309n ly DTND
Tháng Sáu 22, 2017

Thông tư 75 của Bộ giao thông vận tải ngày 19/12/2014 quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa

Số/Kí hiệu 75/2014/TT-BGTVT Ngày ban hành 19 tháng 12 năm 2014 Ngày có hiệu lực 15/02/2015 Người ký  Bộ Trưởng Đinh La Thăng Trích yếu Thông tư Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa Cơ quan ban hành Bộ Giao Thông Vận Tải Thể loại Thông tư Tài liệu đính kèm: TT 75_2014_dang ky PTT
Tháng Sáu 22, 2017

Thông tư 80 của Bộ giao thông vận tải ngày 30/12/2014 quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa

Số/Kí hiệu 80/2014/TT-BGTVT Ngày ban hành 30/12/2014 Ngày có hiệu lực 15/02/2015 Người ký  Bộ Trưởng Đinh La Thăng Trích yếu Thông tư Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa Cơ quan ban hành Bộ Giao Thông Vận Tải Thể loại Thông tư Tài liệu đính kèm: TT80-va323n ta309i ha300nh khach
Tháng Sáu 22, 2017

Thông tư 83 của Bộ giao thông vận tải ngày 30/12/2014 quy định về tổ chức hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa

Số/Kí hiệu 83/2015/TT-BGTVT Ngày ban hành 30 tháng 12 năm 2015 Ngày có hiệu lực 01/03/2016 Người ký  Bộ Trưởng Đinh La Thăng Trích yếu Thông tư Quy định về tổ chức hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa Cơ quan ban hành Bộ Giao Thông Vận Tải Thể loại Thông tư Tài liệu đính kèm: TT 83.TT-BGTVT Ca309ng vu323