Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút rọn gói văn phòng phẩm
Tháng Sáu 12, 2018

Kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn cung cấp văn phòng phẩm

Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III trân trọng thông báo cho các đơn vị tham gia đấu thầu kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn cung cấp văn phòng phẩm

Tài file: 

Comments are closed.