Articles Posted in the " Thông báo chung " Category

  • THÔNG BÁO VỀ LỚP CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MỚI NĂM 2015 – 2016

    Kính gửi Các đại diện Cảng vụ trực thuộc CVIII. Thông báo về việc đào tạo chuyển giao công nghệ thiết bị đo trên cạn và dưới nước từ thứ 4 ngày 30/9/2015 – thứ 6 ngày 2/10/2015. Kính mời các trưởng đại diện cử người lên thêm dự để bàn giao kỹ thuật, công […]


  • Thông báo tuyên truyền pháp luật – Tháng 12/2015

    Thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Căn cứ Kế hoạch số 1136/KH-CVĐTNĐ ngày 14/11/2014 về công tác tuyên truyền pháp luật năm 2015 và Chương trình số 57/CTr-CVĐTNĐ […]