DOANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

TT Số ký hiệu Tên văn bản CQ banh hành Ngày ban hành File đính kèm Ghi chú
Luật đường thủy – hàng hải
01  Bộ luật hàng hải VN-2015  
 02 24/2015/NĐ-CP Nghị định 24 về luật mới giao thông TNĐ Chính Phủ 27/02/2015
 03  48/2014/QH13  Luật sửa đổi  Quốc Hội  17/06/2014  
04  23/2004/QH11  Luật Đường thủy nội địa  Quốc Hội  15/06/2004  
Chức năng –  Nhiệm vụ Cục ĐTNĐ
05 39/QĐ-BGTVT Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu của CĐTNVN BGTVT 08/01/2018
Quy hoạch ngành đường thủy
 06 4146/QĐ-BGTVT Quy hoạch phát triển đội tàu vận tải BGTVT 19/11/2015
07 47/QĐ-TTg Chính sách phát triển đường thủy nội địa  Thủ Tướng 05/10/2015
08 1108/QĐ-BGTVT Quy hoạch hệ thống thủy nội địa phía nam BGTVT 26/04/2013
09 1071/QĐ-BGTVT Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch BGTVT 24/04/2014
10 1834/2003/QĐ-BGTVT Công bố tạm thời Danh sách tuyến vận tải hành khách BGTVT 01/09/2003
11  16/2000/QĐ-TTG  Quyết định quy hoạch tổng thể  Thủ Tướng  2000  
Cơ chế, chính sách phát triển nghành đường thủy nội địa
 12 47/2015/QĐ-TTG Quyết định về cơ chế chính sách Thủ Tướng 05/10/2015
Xử phạt vi phạm hành chính đường thủy – hàng hải
13 12/2016/TT-BGTVT TT 12 hướng dẫn quy định xử phạt hành chính Bộ GTVT 09/06/2016
 14  142/2017/NĐ-CP  Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng hải  Chính Phủ  11/12/2017  
 15  132/2015/NĐ-CP  Xử phạt đường thủy  Chính Phủ  25/12/2015  
16 81/2013/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành luật XPVPHC Chính Phủ 19/07/2013
10 15/2012/QH13 Luật xử lý VPHC Quốc Hội 20/06/2012
Phí và lệ phí
17 198/2016/TT-BTC Quy định về mức thu, chế độ thu Bộ Tài Chính 08/11/2016
18 59/2016/TT-BTC Quy định về mức thu, chế độ thu BTNĐ Bộ Tài Chính 29/03/2016
19 01/2016/TT-BTC Quy định về phí, lệ phí hàng hải Bộ Tài Chính 05/01/2016
Phương Tiện
20 111/2014/NĐ-CP Quy định về niên hạn sử dụng PTTNĐ Chính Phủ 20/11/2014
 21  125/2005/NĐ-CP  Quy định về chế độ bảo hiểm bắt buộc  Chính Phủ  07/10/2015  
22 02/2016-TTLT-BGTVT-BVHTTDL TTLT về cấp biển hiệu phương tiện BGTVT 23/03/2016  
23 79/2014/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tàu gỗ BGTVT 27/12/2014
 24 75/2014/TT-BGTVT Quy định về đăng ký PTTNĐ BGTVT 19/12/2014
25 69/2014/TT-BGTVT Thủ tục về xác nhận về trình báo
BGTVT
27/11/2014
26 43/2012/TT-BGTVT Yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường BGTVT 23/10/2012
27 15/2012/TT-BGTVT Quy định về trang bị và sử dụng áo phao BGTVT 10/05/2012
Cảng bến
 28  61/2014/TT-BGTVT  Tiêu chí phân loại cảng thủy nội địa  BGTVT  07/11/2014  
 29 50/2014/TT-BGTVT Quy định về quản lý cảng bến thủy nội địa BGTVT 17/10/2014
 30 57/2013/TT-BGTVT Quy định về đảm bảo an ninh BGTVT 27/12/2013
31  TCVN10305:2015  Tiêu chuẩn kỹ thuật phân loại cảng bến  2015  
Hoa Tiêu
32 130/2013/NĐ-CP Về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích Chính Phủ 16/10/2013
33 20/2005/QĐ-BGTVT Tổ chức và hoạt động của hoa tiêu đường thủy nội địa BGTVT 28/03/2005
Thuyền viên
34 04/2017/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2015 BGTVT 20/01/2017  
35 02/2017/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014 BGTVT 20/01/2017  
36 47/2015/TT-BGTVT Phạm vi trách nhiệm thuyền viên, người lái PT BGTVT 14/09/2015
37 56/2014/TT-BGTVT Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại khả năng chuyên môn, chứng chỉ BGTVT 24/10/2014
Cảng vụ đường thủy nội địa
38 499/QĐ-CĐTNĐ Điều lệ thi cảng vụ viên giỏi CĐTNĐ 06/05/2016
39  26/2017/TT-BGTVT  Quy định về trang phục  BGTVT  02/08/2017  
40 83/2015/TT-BGTVT Quy định về Tổ chức hoạt động của Cảng vụ ĐTNĐ BGTVT 30/12/2015
Vận tải
41 110/2014/NĐ-CP Quy định về điều kiện kinh doanh vận tải thủy Chính Phủ 20/11/2014
42 125/2005/NĐ-CP  Quy định về chế độ bảo hiểm bắt buộc Chính Phủ 07/10/2005
43  29/2005/NĐ-CP  Quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm  Chính Phủ  10/03/2005  
44 20/2016/TT-BGTVT Bổ sung một số điều cho TT 66/2014 BGTVT 20/07/2016
45 61/2015/TT-BGTVT Quy định về hàng hóa BGTVT 02/11/2015
46 59/2015/TT-BGTVT Bổ sung một số điều cho TT 80/2014 BGTVT 30/10/2015
47  80/2014/TT-BGTVT  Quy định về hành khách, hành lý  BGTVT  30/12/2014  
48 66/2014/TT-BGTVT Quy định về hành khách, hành lý bằng tàu cao tốc BGTVT 12/11/2014
49 22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL Quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa BGTVT-BVHTTDL 26/06/2012
50 20/2011/TT-BGTVT Quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa  BGTVT  31/03/2011  
 51 Hiệp định Việt Nam-Campuchia Chính Phủ 13/12/1998
52 03/2013/TT-BGTVT Sửa đổi một số điều TT08-2012-BGTVT BGTVT 29/03/2013
53 08/2012/TT-BGTVT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Việt Nam-Campuchia BGTVT 23/03/2012
Môi Trường
54 30/2017/NĐ-CP Quy định tổ chức ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Chính Phủ 21/03/2017
55  3309/QĐ-BGTVT  Công tác bảo vệ môi trường nghành GTVT 2016-2020  BGTVT  24/10/2016  
56 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT Quản lý bảo vệ môi trường hoạt động đường thủy BGTVT-BTNMT 22/08/2013
57 37/2010/TT-BGTVT Quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn trên đường thủy nội địa TT-BGTVT 01/12/2010  
58 09 /2010/TT-BGTVT Quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông  BGTVT  06/04/2010  
59 02/2013/QĐ-TTg Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu Thủ Tướng 14/01/2013
60 179/2013/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Chính Phủ 14/11/2013
Luồng Tuyến
61 45/2018/NĐ-CP Quy định việc sử dụng, kết cấu hạ tầng giao thông thủy nội địa Chính Phủ 13/03/2018
62 73/2011/TT-BGTVT Quy chuẩn báo hiệu ĐTNĐ BGTVT 30/12/2011
63 TCVN5664_2009 Công bố tiêu chuẩn quốc gia BKHCN 31/12/2009
64 TCCS04 Quy định kỹ thuật bố trí báo hiệu CĐTNĐ 2010
65 TCCS03 Luồng đường thủy nội địa CĐTNĐ 2014
66 19/2016/TT-BGTVT Quy định về khảo sát luồng phục vụ quản lý BGTVT 30/06/2016
67 15/2016/TT-BGTVT Quy định về quản lý đường thủy nội địa BGTVT 30/06/2016
68 69/2015/TT-BGTVT Quy định về nạo vét luồng BGTVT 09/01/2015
 69 50/2015/TT-BGTVT Hướng dẫn thực hiện nghị định số 11/2010 BGTVT 20/09/2015
70 64/2014/TT-BGTVT Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật BGTVT 10/11/2014
71 73/2011/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu BGTVT 30/12/2011
72 36/2012/TT-BGTVT Quy định về cấp kỹ thuật BGTVT 13/09/2012
73 35/2012/TT-BGTVT Quy định về lắp biển bảo hiệu BGTVT 06/09/2012
74 3733/QĐ-BGTVT Công bố tuyến vận tải Quảng Bình-Bình Thuận BGTVT 03/10/2014
75 2495/QĐ-BGTVT Công bố tuyến vận tải Quảng Ninh- Quảng Bình BGTVT 30/04/2016
76 1071/QĐ-BGTVT Quy hoạch phát triển giao thông thủy 2020 BGTVT 24/04/2013
77 1834/2003/QĐ-BGTVT Công bố tạm thời tuyến vận tải hành khách đường thuỷ nội địa BGTVT 24/06/2003
78 16/2013/TT- BGTVT Quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo BGTVT 30/07/2013
Văn bản khác
79 Văn bản VPPL ban hành năm 2016 2016
80 QCVN72:2013-BGTVT Phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa BGTVT 2013
81 TCCS02:2010-CĐTNĐ Quản lý bảo trì đường thủy nội địa BGTVT 2010
82 TCCS03:2010-CĐTNĐ Đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện, hoa tiêu đường thuỷ nội địa CĐTNĐ 2010
83 TCCS02:2010-CĐTNĐ Về nạo vét luồng CĐTNĐ 2010
84 08/QĐ-CĐTNĐ Quy định chức năng của Chi Cục BGTVT 2009
85 3178/QĐ-BGTVT Duyệt quy hoạch tuyến chợ gạo BGTVT 30/10/2009
86 281/CĐTNĐ-PC-TTR Đề xuất xây dựng văn bản QPPL CĐTNĐ 22/02/2016
87 26/2013/TT-BGTVT Xử lý vi phạm đối với tổ chức, cán bộ. BGTVT 10/09/2013
88 Tài liệu tuyên truyền  CB 2017 Một số điều cần biết về TT 02/2017 CVIII 2017
89 Tài liệu tuyên truyền  CB 2016 Một số điều cần biết về TT 04/2017 CVIII 2016
90 03/2005/TTLT-BGTVT Hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra giao thông vận tải ở địa phương BGTVT 2005
91 CÔNG ƯỚC CHỐNG TRA TẤN CỦA LIÊN HIỆP QUỐC VÀ PHÁP
LUẬT VIỆT NAM VỀ PHÒNG, CHỐNG TRA TẤN HIỆN NAY
26/06/1987