Tháng Năm 2, 2019

CÔNG VĂN ĐẾN THÁNG 05 NĂM 2019

Số VB NƠI ĐẾN SỐ HIỆU, KÝ HIỆU VĂN BẢN NỘI DUNG VĂN BẢN Ý KIẾN GIẢI QUYẾT CỦA LÃNH ĐẠO LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT NGÀY DOWNLOAD 453 Sở GTVT Long An 1374/SGTVT-QLCLHT V/v mở bến TNĐ của công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phú An P.CB Đại diện Long An 31-05-2019 452 Sở GTVT Đồng Tháp 51/GPBTNĐ Giấy phép hoạt động bến TNĐ xăng dầu Nam Kinh P.CB 31-05-2019 451 Cục ĐTNĐ VN 852/CĐTNĐ-VT- ATGT V/v tăng cường các giải pháp trọng tâm đảm bảo TTAT GT quý II năm 2019 PGĐ Minh […]
Tháng Tư 3, 2019

CÔNG VĂN ĐẾN THÁNG 04 NĂM 2019

Số VB NƠI ĐẾN SỐ HIỆU, KÝ HIỆU VĂN BẢN NỘI DUNG VĂN BẢN Ý KIẾN GIẢI QUYẾT CỦA LÃNH ĐẠO LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT NGÀY DOWNLOAD 359 Sở GTVT TP HCM 1440/2019/GP BTNĐ Giấy phép hoạt động bến TNĐ Minh Minh Khoa 2 P.CB 02-05-2019 358 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 546/CCĐTNĐPN-PC Thông báo hạn chế GTT trên sông Sài Gòn P.CB 02-05-2019 357 Cục ĐTNĐ VN 650/CĐTNĐ-VT-ATGT Chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của chính phủ vv tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp […]
Tháng Ba 6, 2019

CÔNG VĂN ĐẾN THÁNG 03 NĂM 2019

Số VB NƠI ĐẾN SỐ HIỆU, KÝ HIỆU VĂN BẢN NỘI DUNG VĂN BẢN Ý KIẾN GIẢI QUYẾT CỦA LÃNH ĐẠO LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT NGÀY DOWNLOAD 268 Sở GTVT Đồng Tháp 47/GPBTNĐ GP hoạt động BTNĐ Bãi VLXD Anh Quân số 2. P.CB 01/04/2019 267 Sở GTVT Đồng Tháp 46/GPBTNĐ GP hoạt động BTNĐ Bãi VLXD Anh Quân. P.CB 01/04/2019 266 Sở GTVT HCM 1328/QĐ-SGTVT QĐ v/v đình chỉ hoạt động BTNĐ Trịnh Gia trên sông Sài Gòn của Công ty TNHH TMDVXD Trịnh Gia P.CB 01/04/2019 265 Sở GTVT Đồng Nai 1808/GM-SGTVT GM v/v họp xem xét, tham […]
Tháng Hai 10, 2019

CÔNG VĂN ĐẾN THÁNG 02 NĂM 2019

Số VB NƠI ĐẾN SỐ HIỆU, KÝ HIỆU VĂN BẢN NỘI DUNG VĂN BẢN Ý KIẾN GIẢI QUYẾT CỦA LÃNH ĐẠO LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT NGÀY DOWNLOAD 173 Cục ĐTNĐ Việt Nam 239/CĐTNĐ-QLKCHT Thông báo luồng thường xuyên ĐTNĐ quốc gia tháng 02 năm 2019 miền Nam P.PC 01-03-2019 172 Cục ĐTNĐ Việt Nam 238/CĐTNĐ-PCTTr V/v phúc đáp văn bản số 114/SGTVT-QLCLHT ngày 14/01/2019 của SGTVT Long An P.CB 01-03-2019 171 Sở GTVT TP.HCM 1124/SGTVT-GTT V/v triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong lĩnh vực GTVT ĐTNĐ. P.PC 28/02/2019 170 CT đào tạo […]
Tháng Một 29, 2019

CÔNG VĂN ĐẢNG ĐẾN NĂM 2019

SỐ CV SỐ HIỆU VĂN BẢN NỘI DUNG VĂN BẢN PHÊ DUYỆT DOWNLOAD NGÀY PHÊ DUYỆT 24 46/KH/ĐU KH tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII ĐW 17/06/2019 23 45/CV/ĐU KH tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII ĐW 17/06/2019 22 Định hướng một số nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 06 năm 2019. ĐW 05/06/2019 21 34-CV/ĐU Sơ kết việc thực hiện chỉ thị 05-CT/ĐU vv đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo […]
Tháng Một 15, 2019

CÔNG VĂN ĐẾN THÁNG 01 NĂM 2019

Số VB NƠI ĐẾN SỐ HIỆU, KÝ HIỆU VĂN BẢN NỘI DUNG VĂN BẢN Ý KIẾN GIẢI QUYẾT CỦA LÃNH ĐẠO LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT NGÀY DOWNLOAD 118 Chi cục ĐTNĐPN /BBLV-CCĐTNĐPN Biên bản làm việc P.Thanh tra 31-01-2018 117 Công ty TNHH ĐT BOT Bình Lợi 32/2019/BOTBL V/v kế hoạch nghỉ và trực Tết Kỷ Hợi 2019. P.Thanh tra 31-01-2018 116 Bộ GTVT 2930/QĐ-BGTVT QĐ v/v dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019. PGĐ Minh P.TC, PC, Thanh tra 31-01-2018 115 Bộ GTVT 2848/QĐ-BGTVT QĐ v/v dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019. […]
Tháng Một 14, 2019

CÔNG VĂN ĐẢNG ĐI NĂM 2019

SỐ VB ĐI/  DOWNLOAD   SỐ HIỆU VĂN BẢN NỘI DUNG VĂN BẢN 23-BC/ĐU BC tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lề Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII 22-BC/ĐU BC sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị 33-CT/TW ngày 26/05/2014 của BCT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 21-BC/ĐU BC sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị 33-CT/TW ngày 31/01/2014 của BCT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai và kiểm soát […]
Tháng Một 13, 2019

CÔNG VĂN ĐẾN THÁNG 1 NĂM 2019

Số VB NƠI ĐẾN SỐ HIỆU, KÝ HIỆU VĂN BẢN NỘI DUNG VĂN BẢN Ý KIẾN GIẢI QUYẾT CỦA LÃNH ĐẠO LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT NGÀY DOWNLOAD 37  CT TNHH MTV Hoa tiêu HH khu vực I  01/CTHT1  V/v xác nhận số lượt tàu dẫn.  08/01/2019   36 Chi cục ĐTNĐPN 40/CCĐTNĐPN-QLHT TB v/v hạn chế giao thông thủy trên nhánh cù lao Tây Ma – sông Tiền. P.PC 08/01/2019   35  Cục ĐTNĐ VN  28/CĐTNĐ-PCTTr  V/v đề nghị có ý kiến sửa đổi, bổ xung, Nghị định số 132/2015/NĐ-CP.  PGĐ P.PC, Thanh tra, CB  08/01/2019   34  Cục ĐTNĐ […]
Tháng Một 1, 2019

THÔNG BÁO NĂM 2019

SỐ HIỆU, KÝ HIỆU VĂN BẢN NỘI DUNG PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO DOWNLOAD NGÀY 312/ĐKT V/v hướng dẫn đề cương báo cáo và lịch kiểm tra hoạt đông j 6 tháng đầu năm 2019 18/06/2019 311/QĐ-CVIII QĐ thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 tại các đại diện trực thuộc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III. 17/06/2019 305/TB-CVIII TB kết luận của Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III tại cuộc họp giao ban tháng 6 năm 2019. 07/06/2019 V/v điều động Cảng vụ viên đến thời hạn chuyển đổi vị trí Giám […]
Tháng Mười Hai 5, 2018

CÔNG VĂN ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2018

  Số VB NƠI ĐẾN SỐ HIỆU, KÝ HIỆU VĂN BẢN NỘI DUNG VĂN BẢN Ý KIẾN GIẢI QUYẾT CỦA LÃNH ĐẠO LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT NGÀY DOWNLOAD 901 Ban chỉ huy PCTT & TKCN 233/PCTT V/v cảnh báo vùng áp thấp trên biển Đông. P.Thanh tra 31/12/2018 900 Cục ĐTNĐ VN 2663/CĐTNĐ-PCTTr V/v chấp thuận chủ trương nâng cấp Cảng TNĐ Tín Nghĩa. P.CB 30/12/2018 899 Cục ĐTNĐ VN 2659/CĐTNĐ-TCCB V/v cử công chức đi dự thi nâng ngạch lên chuyên viên, chuyên viên chính năm 2018. P.TCHC 30/12/2018 898 Cục ĐTNĐ VN 2664/CĐTNĐ-VP V/v bổ xung hoàn thiện […]
Tháng Mười 1, 2018

CÔNG VĂN ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2018

Số VB NƠI ĐẾN SỐ HIỆU, KÝ HIỆU VĂN BẢN NỘI DUNG VĂN BẢN Ý KIẾN GIẢI QUYẾT CỦA LÃNH ĐẠO LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT NGÀY DOWNLOAD 741 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu HH khu vực I 316/CTHT1 V/v xác nhận số lượt tàu dẫn. 02/11/2018 740 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 1484/CCĐTNĐPN-PC V/v chỉ đạo thực hiện văn bản số 2126/CĐTNĐ-QLKCHT ngày 24/10/2018 của Cục ĐTNĐ Việt Nam. P.Thanh tra 02/11/2018 739 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 1498/CCĐTNĐPN-QLHT TB v/v hạn chế GTT trên kênh Lấp Vò Sa Đéc. P.PC 02/11/2018 738 Cục ĐTNĐ Việt Nam 968/QĐ-CVIII QĐ […]
Tháng Chín 3, 2018

CÔNG VĂN ĐẾN THÁNG 9 NĂM 2018

  Số VB NƠI ĐẾN SỐ HIỆU, KÝ HIỆU VĂN BẢN NỘI DUNG VĂN BẢN Ý KIẾN GIẢI QUYẾT CỦA LÃNH ĐẠO LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT NGÀY DOWNLOAD 662 Ủy ban ATGT Quốc gia 422/UBATGTQG V/v đặt bài tham luận Hội nghị về ” 3 không” trên ĐTNĐ. PGĐ Minh 01/10/2018 661 Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH khu vực I 274/TB-CTHT1 TB v/v giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hằng hải khu vực I. P.TCHC 01/10/2018 660 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 1281/QĐ-CCĐTNĐPN QĐ v/v thành lập Đoàn kiểm […]