CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 – VÒNG THI PHỎNG VẤN CỦA KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024
Tháng Năm 29, 2024
Thông báo của Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực III về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2024 của Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III
Tháng Sáu 14, 2024
Show all

HƯỚNG DẪN NGƯỜI DỰ TUYỂN THAM DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CỦA CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI KHU VỰC III NĂM 2024

Công văn số 397/HD- HĐXT ngày 29/5/2024 của Cảng vụ Đường thủy nội khu vực III hướng dẫn người dự tuyển tham dự xét tuyển viên chức năm 2024

397 HD-HĐXT

Comments are closed.