Tháng Tám 12, 2018

Công văn đến Bình Dương

NGÀY THÁNG NĂM SỐ HIỆU, KÝ HIỆU VĂN BẢN NỘI DUNG VĂN BẢN Ý KIẾN GIẢI QUYẾT CỦA LÃNH ĐẠO LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT NGÀY DOWNLOAD GHI CHÚ 24/05/2019 V/v điều động Cảng vụ viên đến thời hạn chuyển đổi vị trí 24/05/2018 10/8/2018 355/CVIII-TTr-AT Giám sát thực hiện cam kết kiểm soát tải trọng phương tiện Đề nghị ĐD Bình Dương thực hiện 10/8/2018