Tháng Chín 20, 2016

Ban lãnh đạo

Tháng Chín 20, 2016

Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III (Ban hành kèm theo quy chế về chức năng nhiệm vụ các phòng ban năm 2013) Ghi chú: 1: Đại diện Xi măng Hà Tiên 2: Đại diện Thủ Đức 3: Đại diện Bình Dương 4: Đại diện Long An 5: Đại diện Tiền Giang 6: Đại diện Đồng Nai 7: Đại diện Đồng Tháp 8: Đại diện Phú Long 9: Đại diện Nhơn Trạch 10: Đại diện Tây Ninh 11: Đại diện Bến Tre 12: Đại diện Mộc Hóa 13: Đại […]
Tháng Chín 20, 2016

Tổ chức và hoạt động

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 83/2015/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2015 của […]
Tháng Chín 20, 2016

Quyết định thành lập

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 538 QĐ/TCCB-LĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc               Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 1997 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI – Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm Quản lý Nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao Thông Vận Tải; – Căn cứ Nghị định số 08/CP ngày 30/1/1993 của […]