Tháng Một 27, 2019

Thông báo lương Đại diện Hà Tiên năm 2019

Nội dung Download Lương tháng 7 Lương tháng 6 Lương tháng 5 Lương tháng 4 Lương tháng 3  Lương tháng 2    Lương tháng 1   Thưởng tết 2019
Tháng Hai 5, 2018

Thông báo lương Đại diện Hà Tiên năm 2018

  Nội dung Download Tháng 12 năm 2018 Tháng 11 năm 2018 Tháng 10 năm 2018 Tháng 09 năm 2018 Tháng 08 năm 2018 Tháng 07 năm 2018 Tháng 06 năm 2018 Tháng 05 năm 2018 Tháng 04 năm 2018  Tháng 03 năm 2018  Tháng 02 năm 2018   Tháng 01 năm 2018
Tháng Tám 3, 2017

Thông báo lương Đại diện XMHT năm 2017

NỘI DUNG DOWNLOAD Thông báo lương tháng 12 năm 2017   Thông báo lương tháng 11 năm 2017   Thông báo lương tháng 10 năm 2017 Thông báo lương tháng 09 năm 2017 Thông báo lương tháng 08 năm 2017 Thông báo lương tháng 07 năm 2017  072017 Thông báo lương tháng 06 năm 2017 062017 Thông báo lương tháng 05 năm 2017 052017 Thông báo lương tháng 04 năm 2017 042017 Thông báo lương tháng 03 năm 2017 032017 Thông báo lương tháng 02 năm 2017 022017 Thông báo lương tháng 01 năm 2017 012017