Tháng Năm 31, 2019

Công văn đến Mộc Hóa

NGÀY THÁNG NĂM SỐ HIỆU, KÝ HIỆU VĂN BẢN NỘI DUNG VĂN BẢN Ý KIẾN GIẢI QUYẾT CỦA LÃNH ĐẠO LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT NGÀY DOWNLOAD GHI CHÚ 24/05/2019 V/v điều động Cảng vụ viên đến thời hạn chuyển đổi vị trí 24/05/2018