Tháng Tám 12, 2018

Công văn đến 2018 – ĐD Thủ Đức

NGÀY THÁNG NĂM SỐ HIỆU, KÝ HIỆU VĂN BẢN NỘI DUNG VĂN BẢN Ý KIẾN GIẢI QUYẾT CỦA LÃNH ĐẠO LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT NGÀY DOWNLOAD GHI CHÚ 10/8/2018 357/CVIII-TTr-AT Văn bản trả lời báo cáo số 46/ĐDTĐ 18/7/2018 ĐD Thủ Đức tiếp tục thực hiện 10/8/2018