Quyết định thành lập
Tháng Chín 20, 2016
Ban lãnh đạo
Tháng Chín 20, 2016

Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO

CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III

(Ban hành kèm theo quy chế về chức năng nhiệm vụ các phòng ban năm 2013)

so do to chuc cang vu 2015

Ghi chú:

Trả lời