THÔNG BÁO HẠN CHẾ GIAO THÔNG THỦY TRÊN RẠCH CẦN THƠ
Tháng Một 12, 2021
Lễ Công Bố Quyết định của Cục Trưởng Đường thủy nội địa Việt Nam về công tác cán bộ – Bổ nhiệm Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực III.
Tháng Một 25, 2021

CÔNG VĂN ĐẢNG ĐI NĂM 2021

SỐ VB ĐI/
 DOWNLOAD
  SỐ HIỆU
VĂN BẢN
NỘI DUNG VĂN BẢN
95-TTr/ĐU TTr Đề nghị khen thưởng năm 2021
94-TTr/ĐU V/v đề nghị kết luận bổ sung về tiêu chuẩn chính trị
93-TTr/ĐU V/v đề nghị kết luận bổ sung về tiêu chuẩn chính trị
92-BC/ĐU BC tổng kết thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 18/01/2021 của BTV Đảng ủy khối về ” Năm tăng cường công tác Đảng viên”
91-BC/ĐU BC tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị
90-TB/ĐU TB kết kuận kiểm tra của Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III đối với chi bộ Hà Tiên
89-TTr/ĐU V/v đề nghị kết luận bổ xung về tiêu chuẩn chính trị
87/NQ-ĐU Nghị quyết xem xét, đánh giá, quyết định một số vấn đề về lãnh đạo trong công tác tổ chức cán bộ, công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác xây dựng Đảng và định hướng phát triển của Đơn vị.
86-TB/ĐU TB kết kuận kiểm tra của Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III đối với chi bộ Thủ Đức
84-TB/ĐU TB kết kuận kiểm tra của Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III đối với chi bộ Long An
83-TB/ĐU TB kết kuận kiểm tra của Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III đối với chi bộ Mộc Hóa
82-TTr/ĐU V/v đề nghị kết luận bổ xung về tiêu chuẩn chính trị
79-TB/ĐU TB kết luận kiểm tra của Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III đối với Chi bộ Phú Long
78-TB/ĐU TB Kết luận kiểm tra của Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III đối với chi bộ Nhơn Trạch
77-NQ/ĐU Nghị quyết v/v xem xét, đánh giá, quyết định một số vấn đề trong công tác cán bộ
76-TTr/ĐU V/v đề nghị kết luận bổ xung về tiêu chuẩn chính trị
74-BC/ĐU BC tổng kết về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên
73-KH/ĐU KH triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 291-KH/ĐU, ngày 20/7/2021 của Đảng ủy Cục ĐTNĐ Việt Nam
72-NQ/ĐU Nghị quyết v/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III nhiệm kỳ 2020-2025
71-NQ/ĐU Nghị quyết xem xét, đánh giá, quyết định một số vấn đề về lãnh đạo trong công tác tổ chức cán bộ, công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác xây dựng Đảng và định hướng phát triển của Đơn vị.
69-CV/ĐU Tham gia ý kiến về công tác cán bộ
68-NQ/ĐU Nghị quyết cuộc họp Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III ngày 7/2021
67-TTr/ĐU TTr đề nghị chuẩn y kết quả giới thiệu Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III nhiệm kỳ 2020-2025
66-TTr/ĐU V/v đề nghị kết luận về tiêu chuẩn chính trị
63-NQ/ĐU Nghị quyết cuộc họp Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III ngày 14/6/2021
62-TTr/ĐU TTr dề nghị chuẩn y kết quả bầu cử bổ xung Ủy viên Ban chấp hành , Ban thường vụ Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III nhiệm kỳ 2020-2025
60-TTr/ĐU V/v đề nghị cho kiện toàn BCH,BTV, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025
59-TTr/ĐU TTr đề nghị khen thưởng trong việc thực hiện tốt Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK
58-BC/ĐU BC sơ kết thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII.
57-TTr/ĐU V/v đề nghị cho kiện toàn BCH, BTV, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025
56-BC/ĐU BC sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng Khối các cơ quan Trung ương
55-TB/ĐU TB kết luận kiểm tra của Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III đối với Chi bộ Bình Dương
54-TB/ĐU TB kết luận kiểm tra của Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III đối với Chi bộ Đồng Nai
53-BC/ĐU BC kết quả thực hiện Quy định số 102-QĐ/TW, Quy định số 07-QĐ/TW của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng vi phạm.
52-BC/ĐU BC tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 15/10/2015 của Đảng ủy Bộ GTVT về ” Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2015-2020 “
51-BC/ĐU BC kết quả thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
50-BC/ĐU BC đánh giá 03 năm thực hiện quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2021 của Bộ chính trị và 02 năm thực hiện hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 29/9/2021 của Ban tổ chức trung ương.
49-TTr/ĐU TTr đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử bổ xung Ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III nhiệm kỳ 2020-2025
48-TTr/ĐU TTr v/v đề nghị kết nạp Đảng viên bà Đậu Thị Hương Ngà
47-NQ/ĐU Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên đối với bà Đậu Thị Hương Ngà
46-TTr/ĐU TTr v/v đề nghị kết nạp Đảng viên ông Trần Trung Hiếu
45-NQ/ĐU Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên đối với ông Trần Trung Hiếu
44-TTr/ĐU TTr v/v đề nghị kết nạp Đảng viên ông Phạm Minh Đức
43-NQ/ĐU Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên đối với ông Phạm Minh Đức
42-TTr/ĐU TTr v/v đề nghị kết nạp Đảng viên đối với ông Võ Xuân Hiệp
41-NQ/ĐU Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên đối với ông Võ Xuân Hiệp
40-NQ/ĐU Nghị quyết xem xét, đánh giá, quyết định một số vấn đề về lãnh đạo trong công tác tổ chức cán bộ, công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác xây dựng Đảng và định hướng phát triển của Đơn vị.
39-QĐ/ĐU V/v chỉ định Bí thư Chi bộ Phú Long
38-QĐ/ĐU V/v chỉ định Bí thư Chi bộ Hà Tiên
37-QĐ/ĐU V/v chỉ định Bí thư Chi bộ Thủ Đức
36-QĐ/ĐU V/v chỉ định Bí thư Chi bộ Long An
35-QĐ/ĐU V/v chỉ định Bí thư Chi bộ Bình Dương
34-QĐ/ĐU V/v chỉ định Bí thư Chi bộ Đồng Nai
33-NQ/ĐU Nghị quyết v/v chỉ định Bí thư các Chi bộ theo luân chuyển, điều động bổ nhiệm
32-TTr/ĐU V/v đề nghị kết luận bổ xung về tiêu chuẩn chính trị
30-NQ/ĐU Nghị quyết về bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Tài chính; Bổ nhiệm lại Trưởng phòng TCHC, Quản lý cảng bến; điều động và bổ nhiệm lại Phó trưởng Đại diện.
27-CV/ĐU Tham gia ý kiến về công tác cán bộ
26-TTr/ĐU V/v đề nghị kết luận vè kết luận bổ xung về tiêu chuẩn chính trị.
10-TTr/ĐU V/v đề nghị bổ xung quy hoạch chức danh Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.
09-NQ/ĐU Nghị quyết xem xét, đánh giá, quyết định một số vấn đề về lãnh đạo trong công tác tổ chức cán bộ, công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác xây dựng Đảng và định hướng phát triển của Đơn vị.
08-NQ/ĐU Nghị quyết xem xét, đánh giá, quyết định một số vấn đề về lãnh đạo trong công tác tổ chức cán bộ, công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác xây dựng Đảng và định hướng phát triển của Đơn vị.
06-CV/ĐU V/v lịch và nội dung kiểm tra, giám sát năm 2021
05-CTr/ĐU Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ năm 2021.
04-CTr/ĐU Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ năm 2021

Comments are closed.