CÔNG VĂN ĐẢNG NĂM 2015
Tháng Bảy 12, 2017
CÔNG VĂN ĐẢNG NĂM 2017
Tháng Bảy 12, 2017

CÔNG VĂN ĐẢNG NĂM 2016

 

 SỐ VB ĐI/
 DOWNLOAD
  SỐ HIỆU
VĂN BẢN
NỘI DUNG VĂN BẢN
56 56-BC/ĐU Báo cáo thành tích Đảng bộ Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III đề nghị Đảng bộ Cục ĐTNĐ Việt Nam tặng giấy khen “Đảng bộ trong sạch vững mạnh năm 2016”
55 55-BC/ĐU Báo cáo đề nghị xét công nhận và tặng giấy khen “Đảng bộ trong sạch vững mạnh năm 2016”
54 54-TTr/ĐU Tờ trình V/v đề nghị khen thưởng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016
53 53-BC/ĐU Báo cáo kết quả V/v đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016
52 52-BC/ĐU Báo cáo tổng kết việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2016 và phương hướng năm 2017
51 51-BC/ĐU Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017
50 50-TTr/ĐU Tờ trình V/v đề nghị kết nạp đảng viên ông Nguyễn Nguyễn Doãn Chiến
49 49-NQ/ĐU Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên ông Nguyễn Doãn Chiến
48 48-TTr/ĐU Tờ trình V/v đề nghị kết nạp đảng viên ông Nguyễn Đức Hạnh
47 47-NQ/ĐU Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên ông Nguyễn Đức Hạnh
46 46-TTr/ĐU Tờ trình V/v đề nghị kết nạp đảng viên ông Tô Bá Tuyên
45 45-NQ/ĐU Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên ông Tô Bá Tuyên
44 44-NQ/ĐU Nghị quyết
43 43-CV/ĐU V/v Đề nghị hỗ trợ tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới
42 42-NQ/ĐU Nghị quyết
41 41-BC/ĐU Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác trong 9 tháng  năm 2016 của Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III
40 40-ĐK/ĐU Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III
39 39-NQ/ĐU Nghị quyết
38 38-CTHĐ-ĐU Chương trình hành động triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đấy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
37 37-TTr/ĐU Tờ trình V/v đề nghị kết nạp đảng viên ông Ninh Văn Thành
36 36-NQ/ĐU Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên ông Ninh Văn Thành
35 35-TTr/ĐU Tờ trình V/v đề nghị kết nạp đảng viên ông Vũ Xuân Thịnh
34 34-NQ/ĐU Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên ông Vũ Xuân Thịnh
33 33-TTr/ĐU Tờ trình V/v đề nghị công nhận đảng viên chính thức và cấp thẻ đảng viên ông Nguyễn Thành Trung
32 32-TTr/ĐU Tờ trình V/v đề nghị công nhận đảng viên chính thức ông Nguyễn Thành Trung
31 31-NQ/ĐU Nghị quyết V/v đề nghị công nhận đảng viên chính thức ông Nguyễn Thành Trung
30 30-QĐ/ĐU Quyết định V/v khen thưởng cho các cán bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong việc tham gia tổ chức Hội thao chào mừng 60 năm ngày truyền thống ngành ĐTNĐ năm 2016
29 29-BC/ĐU Báo cáo hoạt động của Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III trong 6 tháng đầu năm 2016
28 28-BC/ĐU Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác trong 6 tháng đầu năm 2016 của Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III
27 27-NQ/ĐU Nghị quyết
26 26/BC-ĐU Báo cáo số liệu về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng trong 6 tháng đầu năm 2016
25 25/BC-ĐU Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
24 24/QĐ-ĐU Quyết định V/v thành lập Tổ đảng Nhơn Trạch tại Chi bộ Thủ Đức
23 23-CTHĐ/ĐU Chương trình hành động về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III
22 22/NQ-ĐU Nghị quyết điều động thay đôi vị trí công tác
21 21/BC-ĐU Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5/2016 và chương trình công tác trọng tâm tháng 6/2016
20 20/NQ-ĐU Nghị quyết
19 19 CTr/ĐU Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III năm 2016
18 18 KH/ĐU Kế hoạch thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III, nhiệm kỳ 2015-2020
17 17 CTr/ĐU Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của đảng
16 16/TTr-ĐU Tờ trình V/v đề nghị kết nạp Đảng viên ông Đỗ Trung Hiếu
15 15/NQ-ĐU Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên ông Đỗ Trung Hiếu
14 14/TTr-ĐU Tờ trình V/v đề nghị kết nạp Đảng viên ông Giáp Văn Biên
13 13/NQ-ĐU Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên ông Giáp Văn Biên
12 12/BC-ĐU Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4/2016 và chương trình công tác trọng tâm tháng 5/2016
11 11/TTr-ĐU Tờ trình V/v Đề nghị khen thưởng cho tập thể và cá nhân xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị
10 10/BC-ĐU Báo cáo đánh giá tổng kết 5 năm thực hiện Chi thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đấy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
09 09/BC-ĐU Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3/2016 và Chương trình công tác trọng tâm tháng 4/2016
08 08-CT/ĐU Chỉ thị của Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III về tăng cường công tác chính trị tư tưởng, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ tại các Chi bộ trực thuộc
07 07/NQ-ĐU Nghị quyết
06 06/TTr-ĐU Tờ trình V/v xin mở lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ đào tạo vừa học vừa làm trong năm 2016
05 05/BC-ĐU Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02/2016 và Chương trình công tác trọng tâm tháng 3/2016
04 04/NQ-ĐU Nghị quyết
03 03/ĐU-UBKT V/v Thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2016
02 02/QĐ-ĐU Quyết định V/v Khen thưởng cho các chi bộ và đảng viên năm 2015
01 01/BC-ĐU Báo cáo kết quả công tác năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Trả lời