CÔNG VĂN ĐẢNG NĂM 2016
Tháng Bảy 12, 2017
Công văn đến tháng 07 năm 2017
Tháng Bảy 18, 2017

CÔNG VĂN ĐẢNG NĂM 2017

SỐ VB ĐI/
 DOWNLOAD
  SỐ HIỆU
VĂN BẢN
NỘI DUNG VĂN BẢN
  96-BC.ĐU Báo cáo thành tích đề nghị tặng Giấy khen của Đảng ủy Cục ĐTNĐ Việt Nam cho Đảng bộ Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm 2017
  95-BC/ĐU Báo cáo tổng kết việc ” Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 và phương hướng năm 2018
  94-BC/ĐU Báo cáo đề nghị xét công nhận và tặng giấy khen ” Đảng bộ trong sách vửng mạnh năm 2017″
  93-TTr/ĐU Tờ trình đề nghị khen thướng năm 2017
  92-BC/ĐU Báo cáo kết quả v/v đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017
  91-NQ/ĐU Nghị quyết Đảng ủy ngày 18/12/2017
  90-BC/ĐU Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
  89-BC/ĐU Báo cáo tổng kết năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018
88-NQ/ĐU Nghị quyết V.v đề nghị công nhận đảng viên chính thức (Ông Ninh Văn Thành)
87-TTr/ĐU Tờ trình v.v đề nghị công nhận đảng viên chính thức (Ông Ninh Văn Thành)
86-TTr/ĐU Tờ trình v.v đề nghị công nhận đảng viên chính thức (Ông Vũ Xuân Thịnh)
85-NQ/ĐU Nghị quyết V.v đề nghị công nhận đảng viên chính thức (Ông Vũ Xuân Thịnh)
84-NQ/ĐU Nghị quyết Đảng ủy ngày 04/12/2017
83-BC/ĐU Báo cáo sơ kết 5 năm (2012-2017) thực hiện quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt
82-BC/ĐU Báo cáo hoạt động của Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực III trong 11 tháng đầu năm 2017 (Phục vụ Đoàn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Cục ĐTNĐ Việt Nam)
81-TB-ĐU Thông báo kết luận kiểm tra của Đảng ủy cảng vụ ĐTNĐ khu vực III đối với Chi bộ Đồng Tháp
80-CV/ĐU Danh sách đảng viên tham dự Hội nghị học tập Nghị quyết TW6 khóa XII
79-QĐ/ĐU Quyết định v/v chỉ định chức vụ Bí thư Chi bộ Đồng Tháp trực thuộc Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực III
78-QĐ/ĐU Quyết định v/v miễn nhiễm chức vụ Bí thư Chi bộ Đồng Tháp trực thuộc Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực III
77-TB/ĐU Thông báo kết luận kiểm tra cua Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III đối với Chi bộ Phú Long
76-NQ-ĐU Nghị quyết v.v đánh giá, quyết định một số vấn đề về công tác cán bộ và định hướng phát triển của Đơn vị
75-BC/ĐU Báo cáo kết quả rà soát, sàng lọc, đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng
74-NQ/ĐU Nghị quyết cuộc họp Đảng ủy Cảng vụ III ngày 03/10/2017
73-TB/ĐU Thông báo kết luận kiểm tra của Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III đối với Chi bộ Hà Tiên
72-BC/ĐU Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng năm 2017 của Đảng ủy Cục ĐTNĐ Khu vực III
71-QĐ/ĐU Quyết định về việc chuẩn y Bí thư chi bộ Tổ chức Hành chính
70-QĐ/ĐU Quyết định về việc chuẩn y Bí thư chị bộ Đồng Tháp
 69-QĐ/ĐU  Quyết định về việc chuẩn y Phó Bí thư chị bộ Thủ Đức
 68-QĐ/ĐU  Quyết định về việc chuẩn y Bí thư chị bộ Thủ Đức
 67-QĐ/ĐU Quyết định về việc chuẩn y Chi uỷ chi bộ Thủ Đức
 66-QĐ/ĐU  Quyết định về việc chuẩn y Bí thư chi bộ Hà Tiên
 65-TTr/ĐU Tờ trình V/v đề nghị công nhận đảng viên chính thức
 64-NQ/ĐU Nghị quyết V/v đề nghị công nhận đảng viên chính thức
 63-TTr/ĐU Tờ trình V/v đề nghị công nhận đảng viên chính thức
 62-NQ/ĐU Nghị quyết về việc công nhận đảng viên chính thức
 61-NQ/ĐU Nghị quyết Đảng uỷ
 60-BC/ĐU  Báo cáo tổng kết V/v triển khai tổ chức Đại hội tại các Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III
 59-QĐ/ĐU  Quyết định V/v chuẩn y Bí thư Chi bộ Phú Long
58-QĐ/ĐU Quyết định V/v chuẩn y Bí thư Chi bộ Tây Ninh
61 57-QĐ/ĐU Quyết định V/v chuẩn y Bí thư Chi bộ Đồng Nai
60 56-QĐ/ĐU Quyết định V/v chuẩn y Phó Bí thư Chi bộ Long An
59 55-QĐ/ĐU Quyết định V/v chuẩn y Bí thư Chi bộ Long An
58 54-BC/ĐU Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
57 53-QĐ/ĐU Quyết định V/v chuẩn y Phó Bí thư Chi bộ Pháp chế – Cảng bến
56 52-QĐ/ĐU Quyết định V/v chuẩn y Bí thư Chi bộ Pháp chế – Cảng bến
55 51-QĐ/ĐU Quyết định V/v chuẩn y Bí thư Chi bộ KHTC
54 50-QĐ/ĐU Quyết định V/v chuẩn y Bí thư Chi bộ Bình Dương
53 49-QĐ/ĐU Quyết định V/v thành lập Chi bộ TCHC trực thuộc Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III
52 48-QĐ/ĐU Quyết định V/v thành lập Chi bộ KHTC trực thuộc Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III
50 46-KH/ĐU Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI)
49 45-BC/ĐU Báo cáo kết quả việc kê khai tài sản và việc công khai bản kê khai tài sản năm 2016
48 44-TB/ĐU Thông báo V/v tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ III (2017-2020)
 47  43-TB/ĐU  Thông báo kết luận kiểm tra cuủa Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III đối với Chi bộ Tây Ninh
 46  42-BC/ĐU  Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2017 của Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III
 45  41- TTr/ĐU  Tờ trình V/v đề nghị công nhận đảng viên chính thức ông Phạm Ngọc Tuân
 44  40-NQ/ĐU  Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức ông Phạm Ngọc Tuân
 43  39- TTr/ĐU  Tờ trình V/v đề nghị công nhận đảng viên chính thức ông Lê Quốc Việt
 42  38-NQ/ĐU  Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức ông Lê Quốc Việt
 41  37- TTr/ĐU  Tờ trình V/v đề nghị công nhận đảng viên chính thức ông Phạm Kiên Cường
 40  36-NQ/ĐU  Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức ông Phạm Kiên Cường
 39  35- TTr/ĐU  Tờ trình V/v đề nghị công nhận đảng viên chính thức ông Trần Văn Đại
 38  34-NQ/ĐU  Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức ông Trần Văn Đại
 37  33- TTr/ĐU  Tờ trình V/v đề nghị kết nạp đảng viên ông Nguyễn Hữu Đước
 36  32-NQ/ĐU  Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên ông Nguyễn Hữu Đước
 35  31- TTr/ĐU  Tờ trình V/v đề nghị kết nạp đảng viên ông Võ Huy Tùng
 34  30-NQ/ĐU  Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên ông Võ Huy Tùng
 33  29- TTr/ĐU  Tờ trình V/v đề nghị kết nạp đảng viên ông Huỳnh Hữu Toàn
 32  28-NQ/ĐU  Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên ông Huỳnh Hữu Toàn
 31  27- TTr/ĐU  Tờ trình V/v đề nghị kết nạp đảng viên ông Trịnh Duy Huy
 30  26-NQ/ĐU  Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên ông Trịnh Duy Huy
 29  25- TTr/ĐU  Tờ trình V/v đề nghị kết nạp đảng viên bà Nguyễn Thị Lan Hương
 28  24-NQ/ĐU  Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên bà Nguyễn Thị Lan Hương
 27  23-NQ/ĐU  Nghị quyết
26 22-BC/ĐU Báo cáo việc thực hiện triển khai các nghị quyết của Đảng ủy Khối đến các chi bộ trực thuộc
25 21A-BC/UBKT Báo cáo số liệu về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng trong 6 tháng đầu năm 2017
24 21-BC/ĐU Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
23 20-TB/ĐU Thông báo kết luận kiểm tra cuủa Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III đối với Chi bộ Long An
22 19-TB/ĐU Thông báo kết luận kiểm tra cuủa Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III đối với Chi bộ Bình Dương
21 18-TB/ĐU Thông báo kết luận kiểm tra cua Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III đối với Chi bộ Thủ Đức
20 18A-KH/ĐU Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
19 17-TTr/ĐU Tờ trình V/v đề nghị trích tiền khen thưởng cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2016
18 16-BC/ĐU Báo cáo Tổng kết thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ” và sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của BTC Trung ương về “Nội dung sinh hoạt Chi bộ”
17 15-TB/ĐU Thông báo kết luận kiểm tra của Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III đối với Chi bộ Đồng Nai
16 14-BC/ĐU Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác quý I năm 2017 của Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III
15 13-BC/ĐU Báo cáo đề án dự kiến nhân sự BCH, UBKT Đảng bộ Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III nhiệm kỳ III (2020-2015)
14 12-NQ/ĐU Nghị quyết
13 11-CTr/ĐU  Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;
12 10-KH/ĐU Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 27/10/2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng
11 09-TTr/ĐU Tờ trình V/v đề nghị công nhận đảng viên chính thức ông Bùi Trung Kiên
10 08-NQ/ĐU Nghị quyết V/v đề nghị công nhận đảng viên chính thức ông Bùi Trung Kiên
09 07-TTr/ĐU Tờ trình V/v đề nghị công nhận đảng viên chính thức ông Nguyễn Văn Khẩn
08 06-NQ/ĐU Nghị quyết V/v đề nghị công nhận đảng viên chính thức ông Nguyễn Văn Khẩn
 07  05-VTr/ĐU  Chương trình công tác năm 2017 của Ban chấp hành Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III
06 04-QĐ/ĐU Quyết định V/v khen thưởng cho các chi bộ và đảng viên năm 2016
05 03-CV/ĐU V/v Lịch và nội dung kiểm tra, giám sát năm 2017
04 02a-CTr/ĐU Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III
03 02-QĐ/ĐU Quyết định V/v Thành lập Chi bộ Phú Long trực thuộc Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III
02 01a-CTr/ĐU Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ năm 2017
01 01-QĐ/ĐU Quyết định V/v Thành lập Chi bộ Hà Tiên trực thuộc Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

 

 

 

Trả lời