CÔNG VĂN ĐẾN THÁNG 08 NĂM 2021
Tháng Tám 9, 2021
CÔNG VĂN ĐẾN THÁNG 09 NĂM 2021
Tháng Chín 2, 2021

Công văn đi tháng 08 năm 2021

KÝ HIỆU
VĂN BẢN
NGÀY, THÁNG
VĂN BẢN
NGƯỜI KÝ VĂN BẢN TRÍCH YẾU NỘI DUNG VĂN BẢN NƠI NHẬN CÔNG VĂN ĐI DOWNLOAD
477/QĐ-CVIII 04/08/2021 Bùi Công Phước QĐ v/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ công tác giữ các Phòng nghiệp vụ và các Đại diện cảng vụ trực thuộc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III Các phòng ban, Đại diện
Các nhân viên đơn vị

Comments are closed.