Đại diện Tiền Giang
Tháng Chín 29, 2016
Đại diện Đồng Tháp
Tháng Chín 29, 2016

Đại diện Đồng Nai

Địa chỉ: 34B Ấp Bình Hoá, Xã Hoá An, TP.Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (0251) 395 5185

Email: daidiendongnai.cv3@gmail.com

Phạm vi quản lý của Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa tại Đồng Nai (Ban hành kèm theo Quyết định số 178 /QĐ-CVIII ngày   31 tháng 3 năm 2015 của Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III)
Đại diện Phạm vi quản lý
Tuyến sông, kênh Từ Km…đến Km… Chiều dài Chi tiết
(Theo sơ đồ tuyến) (km)
Đồng Nai Sông Đồng Nai 36+000 đến 44+400

(Bờ phải)

8,4 Từ rạch Bà Lồ đến ngã 3 hạ lưu nhánh cù lao Rùa
35+500 đến 90+700

(Bờ trái)

55,2 Từ ngã 3 hạ lưu sông Cái đến ngã 3 sông Bé
Hồ Trị An 0+000 đến 40+000 40 Toàn tuyến

Trả lời