Đại diện Phú Long
Tháng Tư 14, 2017
Đại diện Tây Ninh
Tháng Tư 14, 2017

Đại diện Nhơn Trạch

Địa chỉ: Ấp 3, xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (0251) 352 1772

Email: daidiennhontrach@gmail.com

Phạm vi quản lý của Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa Nhơn Trạch (Ban hành kèm theo Quyết định số 61/QĐ-CVIII ngày 19 tháng 02 năm 2014 của Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III) 
Đại diện Phạm vi quản lý
Tuyến sông, kênh Từ Km…đến Km… Chiều dài Chi tiết
(Theo sơ đồ tuyến) (km)
Nhơn Trạch Sông Đồng Nai -bờ trái 7+800 đến 30+500 22,7 Từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cù lao Ba Sang
Nhánh Cù Lao Ông Cồn – sông Đồng Nai (kênh Tắt Thầy Bảy) 1 Toàn tuyến
Rạch Ông Trúc 1,6 Toàn tuyến
Tắt Nha Phương 1,7 Toàn tuyến
Sông Đồng Kho 7 Toàn tuyến
Tắt Ông Trung 3,4 Toàn tuyến
Cụm cảng, bến trên sông Đồng Tranh (Cảng TNĐ Nhà máy khí điện Nhơn Trạch 2; Cảng TNĐ Nhà máy điện Nhơn Trạch 1; bến TNĐ SOPEWACO)

Đội ngũ công chức viên chức

STT Họ và tên Ghi chú
1 Nguyễn Văn Hưng Trưởng đại diện
2 Lê Xuân Hiệp  Phó đại diện
3 Lê Thị Hoàng Giang Phó đại diện
4 Phạm Trung Nghĩa
5 Đỗ Trọng Vân

Trả lời