Thông báo các Giấy chứng nhận không còn hiệu lực 2020
Tháng Sáu 15, 2020
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
Tháng Sáu 29, 2020

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Bổ nhiệm lại Đồng chí Phó Bí Thư CVIII- Cao Quang Chưởng giữ chức vụ Trưởng phòng Pháp Chế và Đồng chí Lưu Anh Tài giữ chức vụ Trưởng phòng Thanh tra- An toàn

Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực III bổ nhiệm lại các đồng chí giữ chức vụ Phó ĐD và Phó phòng ban.

Comments are closed.