CÔNG VĂN ĐẾN THÁNG 04 NĂM 2019
Tháng Tư 3, 2019
CÔNG VĂN ĐẾN THÁNG 05 NĂM 2019
Tháng Năm 2, 2019

Lịch họp 2019

LỊCH HỌP CỦA CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III NĂM 2019

NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG GHI CHÚ
12/3/2019 14h00 Họp giao ban tháng 2
26/3/2018 9h00 Họp Đảng ủy Quý I
09/4/2018 14h00 Họp giao ban tháng 3
14/5/2018 14h00 Họp giao ban tháng 4
11/6/2018 14h00 Họp giao ban tháng 5
25/6/2018 9h00 Họp Đảng ủy Quý II
09/7/2018 14h00 Họp giao ban tháng 6
06/8/2018 14h00 Họp giao ban tháng 7
03/9/2018 14h00 Họp giao ban tháng 8
24/9/2018 9h00 Họp Đảng ủy Quý III
01/10/2018 14h00 Họp giao ban tháng 9
05/11/2018 14h00 Họp giao ban tháng 10
3/12/2018 14h00 Họp giao ban tháng 11
24/12/2018 9h00 Họp Đảng ủy Quý IV

 

Comments are closed.