Phòng Quản lý Cảng bến
Tháng Chín 29, 2016
Phòng Pháp chế – Thanh tra
Tháng Chín 29, 2016

Phòng Tài chính – Kế hoạch

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH 
Địa chỉ  : 292/37/6-8 Đường Bình Lợi
Phường 13 Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Email    : khtc.cv3@gmail.com    Điện thoại : 0283. 553. 2101
Trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng: Ông Cao Chí Luận

Trả lời