SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
Tháng Chín 1, 2016
Cơ cấu tổ chức
Tháng Chín 20, 2016

Quyết định thành lập

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 538 QĐ/TCCB-LĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

              Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 1997

BỘ TRƯỞNG

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

– Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm Quản lý Nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao Thông Vận Tải;

– Căn cứ Nghị định số 08/CP ngày 30/1/1993 của Chính phủ về thành lập Cục Đường sông Việt Nam;

– Thi hành Nghị định số 40/CP ngày 05/07/1996 của Chính phủ về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa;

– Xét đề nghị của ông Cục trưởng Cục đường sông Việt Nam tại văn bản số 178/TCCB-LĐ ngày 01/03/1997 và của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và lao động;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập “Cảng vụ đường thủy nội địa Khu vực III”, trực thuộc Cục đường sông Việt Nam, để đảm bảo chức trách quản lý vùng nước các cảng, bến thủy nội địa trên các tuyến sông do Trung ương quản lý thuộc các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà rịa – Vũng Tàu, Long An, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh.

Điều 2: Nhiệm vụ chủ yếu của Cảng vụ đường sông khu vực III là:

2.1- Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong khu vực đường thủy nội địa thực hiện đúng pháp luật và giao thông vận tải, bảo vệ công trình, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đường thủy nội địa.

2.2- Thông báo tình hình luồng lạch cho phương tiện ra, vào cảng; quy định nơi neo đậu cho phương tiện vận tải thủy.

2.3- Kiểm tra và làm thủ tục ra, vào cảng cho phương tiện vận tải thủy.

2.4- Kiểm tra an toàn cầu, bến, luồng lạch thanh thải chướng ngại, phao tiêu, báo hiệu, trang thiết bị và môi trường để thông báo cho các cơ quan có trách nhiệm xử lý kịp thời.

2.5- Tổ chức tìm kiếm, cứu nạn người, hàng hóa, phương tiện thủy trong khu vực.

2.6- Kiểm tra, giám sát việc khai thác, sử dụng, bảo quản cơ sở hạ tầng trong khu vực do ngành quản lý theo quy định hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa.

2.7- Định kỳ thống kê, báo cáo theo quy định.

Điều 3: Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III là cơ quan công vụ, thừa hành chức năng quản lý Nhà nước về chuyển ngành đường thủy nội địa tại khu vực vùng nước Cảng vụ quản lý; Trụ sở chính của cảng vụ đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III có tư cách pháp nhân đầy đủ, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước, được sử dụng dấu riêng; hoạt động theo chế độ dự toán thu, chi do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải duyệt theo các quy định hiện hành.

Định biên, tổ chức cụ thể và cơ chế hoạt động của Cảng vụ giao cho ông Cục trưởng cục Đường sông Việt Nam quy định.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với quyết định này.

Trả lời