Công văn tháng 7 năm 2018
Tháng Bảy 16, 2018
CÔNG VĂN ĐẾN THÁNG 8 NĂM 2018
Tháng Tám 8, 2018

Thông báo tuyển dụng năm 2018

Căn cứ kế hoạch số 323/KH-CV3, ngày 24/07/2018 của Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III về việc tuyển dụng viên chức năm 2018;

Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III cần tuyển dụng 34 viên chức, trong đó: 18 biên chế sự  nghiệp và 16 hợp đồng lao động theo nghị định 68/2000/NĐ-CP, cụ thể như file đính kèm.

Tải file:

Comments are closed.