Thủ tục  Tài liệu đính kèm
Quản lý cảng bến thủy nội địa
Cấp giấy chứng nhận an ninh cảng bến thủy nội địa
Đăng ký ra, vào cảng bến thủy nội địa bằng tin nhắn
Cấp phép ra, vào cảng bến đối với phương tiện thủy nội địa và phương tiện tàu biển
Xử lý vi phạm hành chính