**Thủ tục điện tử đối với phương tiện thủy nội địa Việt Nam – Campuchia**

TT Tên thủ tục hành chính Download Cơ quan công bố thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục điện tử đối với phương tiện thủy nội địa Việt Nam, Campuchia nhập cảnh vào cảng thủy nội địa Việt Nam
Bộ Giao thông vận tải Cảng vụ đường thủy nội địa
2 Thủ tục điện tử đối với phương tiện thủy nội địa Việt Nam, Campuchia xuất cảnh rời cảng thủy nội địa Việt Nam
Bộ Giao thông vận tải Cảng vụ đường thủy nội địa

**Thủ tục Cấp giấy phép vào, rời cảng, bến thủy nội địa đối với phương tiện thủy**

TT Tên thủ tục hành chính Download Cơ quan công bố thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
1 Cấp giấy phép vào cảng, bến thủy nội địa đối với phương tiện, thủy phi cơ
Bộ Giao thông vận tải Cảng vụ đường thủy nội địa
2 Cấp giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa đối với phương tiện, thủy phi cơ
Bộ Giao thông vận tải Cảng vụ đường thủy nội địa

**Thủ tục an ninh Cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài**

TT Tên thủ tục hành chính Download Cơ quan công bố thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
1 Phê duyệt đánh giá an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
Bộ Giao thông vận tải Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cảng vụ đường thủy nội địa
2 Phê duyệt kế hoạch an ninh và cấp giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
Bộ Giao thông vận tải Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cảng vụ đường thủy nội địa
3 Xác nhận hàng năm Giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
Bộ Giao thông vận tải Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cảng vụ đường thủy nội địa