DOANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2020

  • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM –

DOANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

TT SỐ KÝ HIỆU/
CQ BAN HÀNH
TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH ĐÍNH KÈM
I. LUẬT ĐƯỜNG THỦY- HÀNG HẢI
1 Quốc Hội  Bộ luật hàng hải VN-2015 30/06/2017  
2 24/2015/NĐ-CP Nghị định 24 về luật mới giao thông TNĐ 27/02/2015
Chính Phủ
3 48/2014/QH13  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đường thủy nội địa  17/06/2014  
Quốc Hội
4 23/2004/QH11  Luật Đường thủy nội địa  15/06/2004  
Quốc Hội
II. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỤC ĐTNĐ
1 39/QĐ-BGTVT Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu của CĐTNVN 8/1/2018
BGTVT
III. QUY HoẠCH NGÀNH ĐƯỜNG THỦY 
1 4146/QĐ-BGTVT Quyết định về hoạch phát triển đội tàu vận tải 19/11/2015
BGTVT
2 47/QĐ-TTg Quyết định về chính sách phát triển đường thủy nội địa 5/10/2015
 Thủ Tướng
3 1108/QĐ-BGTVT Quyết định về quy hoạch hệ thống thủy nội địa phía nam 26/04/2013
BGTVT
4 1071/QĐ-BGTVT Quyết định về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông đường TNĐ VN 2020 và định hướng đến 2030 24/04/2014
BGTVT
5 1834/2003/QĐ-BGTVT Quyết định về công bố tạm thời danh sách tuyến vận tải hành khách 1/9/2003
BGTVT
6  16/2000/QĐ-TTG  Quyết định quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường sông VN đến 2030  2000  
 Thủ Tướng
IV.CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGÀNH ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
1 47/2015/QĐ-TTG Quyết định về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa 5/10/2015
Thủ Tướng
V. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐƯỜNG THỦY- HÀNG HẢI
155/2016/ND-CP

Chính Phủ

Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 18/112016
1 12/2016/TT-BGTVT Thông tư về hướng dẫn quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông thủy nội địa 9/6/2016
Bộ GTVT
2  142/2017/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng hải  11/12/2017  
 Chính Phủ
3  132/2015/NĐ-CP  Nghị định quy định xử phạt  vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa  25/12/2015  
 Chính Phủ
4 81/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính 19/07/2013
Chính Phủ
5 15/2012/QH13 Luật xử lý vi phạm hành chính 20/06/2012
Quốc Hội
VI. PHÍ VÀ LỆ PHÍ
1 198/2016/TT-BTC Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt 8/11/2016
Bộ Tài Chính
2 59/2016/TT-BTC Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng, Bến thủy nội địa 29/03/2016
Bộ Tài Chính
3 01/2016/TT-BTC Thông tư quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí và lệ phí hàng hải 5/1/2016
Bộ Tài Chính
VII. PHƯƠNG TiỆN
1 111/2014/NĐ-CP  Nghị định quy định về niên hạn sử dụng phương tiện thủy nội địa và niên hạn sử dụng phương tiện thủy được phép nhập khẩu 20/11/2014
Chính Phủ
2  125/2005/NĐ-CP Nghị định quy định về chế độ bảo hiểm bắt buộc  07/10/2015  
 Chính Phủ
3 02/2016-TTLT-BGTVT-BVHTTDL Thông tư liên tịch về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vạn chuyển khách du lịch 23/03/2016  
BGTVT
4 79/2014/TT-BGTVT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ 27/12/2014
BGTVT
5 75/2014/TT-BGTVT Thông tư quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa 19/12/2014
BGTVT
6 69/2014/TT-BGTVT Thông tư về thủ tục xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa 27/11/2014
BGTVT
7 QCVN72:2013-BGTVT Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa 2013
BGTVT
8 43/2012/TT-BGTVT Thông tư quy định các yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nỗi, khách sạn nổi 23/10/2012
BGTVT
9 15/2012/TT-BGTVT Thông tư Quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông 10/5/2012
BGTVT
VIII. CẢNG BẾN
1 03/2016/TT-BXD Thông tư quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng 10/3/2016
Bộ xây dựng
2  61/2014/TT-BGTVT Thông tư quy định tiêu chí phân loại cảng thủy nội địa và công bố danh mục cảng thủy nội địa  07/11/2014  
 BGTVT
3 50/2014/TT-BGTVT Thông tư quy định về quản lý cảng bến thủy nội địa 17/10/2014
BGTVT
4 57/2013/TT-BGTVT Thông tư quy định về đảm bảo an ninh tại cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài 27/12/2013
BGTVT
5  TCVN10305:2015 Tiêu chuẩn kỹ thuật phân loại cảng bến – Phân cấp kỹ thuật  2015  
IX. HOA TIÊU
1 130/2013/NĐ-CP Nghị định về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích 16/10/2013
Chính Phủ
2 20/2005/QĐ-BGTVT Quyết định về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu đường thủy nội địa 28/03/2005
BGTVT
X.THUYỀN VIÊN
1 04/2017/TT-BGTVT Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2015 quy định phạm vi, trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa 20/01/2017
BGTVT
2 02/2017/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014 Quy định việc thi, kiểm tra, cấp lại chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền viên 20/01/2017  
BGTVT
3 47/2015/TT-BGTVT Thông tư về phạm vi trách nhiệm thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa 14/09/2015
BGTVT
4 56/2014/TT-BGTVT Thông tư quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại khả năng chuyên môn, chứng chỉ thuyền viên 24/10/2014
BGTVT
XI. CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
1 499/QĐ-CĐTNĐ Quyết định về điều lệ thi cảng vụ viên giỏi 6/5/2016
Cục ĐTNĐ
2  26/2017/TT-BGTVT  Thông tư quy định về trang phục  02/08/2017  
 BGTVT
3 83/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định về Tổ chức hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa 30/12/2015
 BGTVT
XII.VẬN TẢI
1 110/2014/NĐ-CP Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải thủy 20/11/2014
Chính Phủ
2 125/2005/NĐ-CP  Nghị định về quy định về chế độ bảo hiểm bắt buộc 7/10/2005
Chính Phủ
3  29/2005/NĐ-CP  Nghị định quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm  10/03/2005  
 Chính Phủ
4 20/2016/TT-BGTVT Thông tư bổ sung một số điều cho TT 66/2014 về quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc 20/07/2016
BGTVT
5 61/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định về hàng hóa trên đường thủy nội địa 2/11/2015
BGTVT
6 59/2015/TT-BGTVT Thông tư bổ sung một số điều cho thông tư 80/2014 30/10/2015
BGTVT
7  80/2014/TT-BGTVT  Quy định về hành khách, hành lý  30/12/2014  
 BGTVT
8 66/2014/TT-BGTVT Thông tư  quy định về hành khách, hành lý bằng tàu cao tốc 12/11/2014
BGTVT
9 22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL Thông tư liên tịch quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa 26/06/2012
BGTVT-BVHTTDL
10 20/2011/TT-BGTVT Thông tư quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa  31/03/2011  
 BGTVT
11 Hiệp định Việt Nam-Campuchia 13/12/1998
Chính Phủ
12 03/2013/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi một số điều TT08-2012-BGTVT. Hướng dẫn thực hiện một số điều của hiệp định giữa chính phủ Việt Nam và Campuchia về vận tải thủy 29/03/2013
BGTVT
13 08/2012/TT-BGTVT Thông tư  hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Việt Nam-Campuchia 23/03/2012
BGTVT
XIII. MÔI TRƯỜNG
1 30/2017/NĐ-CP Nghị định quy định tổ chức ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 21/03/2017
Chính Phủ
2  3309/QĐ-BGTVT  Quy định công tác bảo vệ môi trường nghành GTVT 2016-2020  24/10/2016  
 BGTVT
3 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT Thông tư liên tịch quản lý bảo vệ môi trường hoạt động đường thủy 22/08/2013
BGTVT-BTNMT
4 37/2010/TT-BGTVT Thông tư quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn trên đường thủy nội địa 1/12/2010  
TT-BGTVT
5 09 /2010/TT-BGTVT Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông  06/04/2010  
 BGTVT
6 02/2013/QĐ-TTg Quyết định về quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu 14/01/2013
Thủ Tướng
7 179/2013/NĐ-CP Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 14/11/2013
Chính Phủ
XIV. LUỒNG TUYẾN
1 45/2018/NĐ-CP Nghị định quy định việc sử dụng, kết cấu hạ tầng giao thông thủy nội địa 13/03/2018
Chính Phủ
2 73/2011/TT-BGTVT Thông tư về quy chuẩn báo hiệu đường thủy nội địa 30/12/2011
BGTVT
3 TCVN5664_2009 Công bố tiêu chuẩn quốc gia về phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa 31/12/2009
4 TCCS04 Quy định kỹ thuật bố trí báo hiệu 2010
5 TCCS03 Luồng đường thủy nội địa –  tiêu chuẩn thiết kế 2014
6 19/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định về khảo sát luồng phục vụ quản lý 30/06/2016
BGTVT
7 15/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định về quản lý đường thủy nội địa 30/06/2016
BGTVT
8 69/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định về nạo vét luồng 9/1/2015
BGTVT
9 50/2015/TT-BGTVT Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định số 11/2010 về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 20/09/2015
BGTVT
10 64/2014/TT-BGTVT Thông tư ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật, quản lý bảo trì đường thủy nội địa 10/11/2014
BGTVT
11 73/2011/TT-BGTVT Thông tư quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu 30/12/2011
BGTVT
12 36/2012/TT-BGTVT Thông tư quy định về cấp kỹ thuật 13/09/2012
BGTVT
13 35/2012/TT-BGTVT Thông tư quy định về lắp biển bảo hiệu Đường thủy nội địa 6/9/2012
BGTVT
14 3733/QĐ-BGTVT Quyết định công bố tuyến vận tải Quảng Bình-Bình Thuận 3/10/2014
BGTVT
15 2495/QĐ-BGTVT Quyết định công bố tuyến vận tải Quảng Ninh- Quảng Bình 30/04/2016
BGTVT
16 1834/2003/QĐ-BGTVT Quyết định công bố tạm thời tuyến vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 24/06/2003
BGTVT
17 16/2013/TT- BGTVT Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo 30/07/2013
BGTVT
18
01/2019/TT- BGTVT
BGTVT
Thông tư này quy định về quản lý và bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa 2019
XV. VĂN BẢN KHÁC
1 TCCS02:2010-CĐTNĐ Tiêu chuẩn cơ sở về quản lý bảo trì đường thủy nội địa 2010
BGTVT
2 TCCS03:2010-CĐTNĐ Tiêu chuẩn cơ sở về đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện, hoa tiêu đường thuỷ nội địa 2010
CĐTNĐ
3 TCCS02:2010-CĐTNĐ Tiêu chuẩn cơ sở về nạo vét luồng 2010
CĐTNĐ
4 08/QĐ-CĐTNĐ Quyết định về quy định chức năng của Chi Cục 2009
BGTVT
5 3178/QĐ-BGTVT Quyết định duyệt quy hoạch tuyến chợ gạo 30/10/2009
BGTVT
6 281/CĐTNĐ-PC-TTR Rà soát toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật giao thông thủy nội địa 22/02/2016
CĐTNĐ
7 26/2013/TT-BGTVT Thông tư về xử lý vi phạm đối với tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức ngành GTVT 10/9/2013
BGTVT
8 Tài liệu tuyên truyền  CB 2017 Một số điều cần biết về TT 02/2017 của Bộ GTVT về  việc sửa đỏi bổ sung một số điều của thông tư số 56/2014/TT-BGTVT quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại chứng chỉ chuyên môn 2017
CVIII
9 03/2005/TTLT-BGTVT Thông tư LT hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra giao thông vận tải ở địa phương 2005
BGTVT